Privacy statement

Inzichtelijk-, overzichtelijkheid en vertrouwen zijn belangrijke kernwaarden van de dienstverlening van De Financiële Orde BV. Om u zo optimaal van dienst te kunnen zijn en tot een relevant advies te komen, maken wij gebruik van een heleboel (persoonlijke) gegevens. Wij kunnen ons voorstellen dat dit de nodige vragen / onzekerheden bij u oproept. Zodoende vinden wij het belangrijk om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

 

1. Contactgegevens

De Financiële Orde B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Ohmweg 1 4104 BM in Culemborg. Telefonisch kunt u ons bereiken op +31 (0)88 244 36 50, per e-mail via info@definancieleorde.nl.

 

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Deze Privacy Statement geldt voor alle personen van wie De Financiële Orde persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij De Financiële Orde. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over personen bevatten waarmee die personen identificeerbaar zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

  • cliënten van De Financiële Orde,
  • potentiële cliënten met wie De Financiële Orde contact heeft gelegd of wil leggen,
  • bezoekers van de website van De Financiële Orde,
  • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van De Financiële Orde,
  • en alle andere personen die contact opnemen met De Financiële Orde of van wie De Financiële Orde persoonsgegevens verwerkt.

Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Financiële Orde respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. 

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms en visitekaartjes.

Persoonsgegevens / contactgegevens door u verstrekt zoals:

  • die nodig zijn ter behandeling van uw opdracht,
  • ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren,
  • en verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. b.v. gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

  • IP-nummer,
  • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd,
  • en of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen zoals:

  • beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn,
  • verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel,
  • en beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is De Financiële Orde verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten. Indien u een opdracht in behandeling geeft aan een van onze medewerkers, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de opdracht, afhankelijk van de aard van de opdracht. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
  • Het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen op het gebied van compliance.
  • Het innen van vergoedingen.
  • Werving en selectie (sollicitatie).
  • Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en tevens geen vertrouwelijke gegevens. Indien wij voor dit doel van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

  • Interactiegegevens. Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen De Financiële Orde  en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak en wanneer er contact is tussen De Financiële Orde  en u.
  • Gedragsgegevens. Persoonsgegevens die De Financiële Orde  verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde, inkomende telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken.
  • Het uitvoeren en analyseren van onderzoeken naar cliënt tevredenheid. Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.
  • Het verbeteren en beveiligen van onze websites. Zoals www.definancieleorde.nl.
  • Het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

 

5. Beveiligingsniveau

Wij beschermen de persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek, met behulp van passende technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers.

 

6. Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

7. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Verkregen toestemming.
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.
  • Wettelijke verplichting.
  • In verband met een gerechtvaardigd belang.

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De vier rechtsgronden waar De Financiële Orde  zich op baseert zijn:

  • Toestemming. Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
  • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. Deze kunnen ten behoeve staan voor onze eigen diensten maar tevens voor de samenstelling van de wettelijk verplichte KYC-, en CDD-, dossiers.
  • Wettelijke verplichting. Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan toezichthouders opsporingsinstanties indien dat wettelijk verplicht is. Wij zullen in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden.
  • Gerechtvaardigd belang. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

 

8. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld incidenteel met externe specialisten zoals: fiscalisten, pensioen-, of alimentatie-specialisten, banken, vermogensbeheerders, accountants, administratiekantoren en notarissen. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

9. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe leiden dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

  • Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld wanneer externe expertise noodzakelijk is ter behoeve van uw advies.
  • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
  • Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
  • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

 We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 

10. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij u vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De Financiële Orde neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen. Neemt u voor al deze vragen contact op via +31 (0)88 244 36 50, per e-mail via info@definanciëleorde.nl.

 

11. Klachten

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@definancieleorde.nl of te bellen met +31 (0)88 244 36 50. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing binnen een termijn van vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12. Veranderingen

Soms kan er ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

 

Laatste check: 24 Augustus 2022.